Preventief Sportbeleid

Sportclub HLC voert een preventief beleid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit betreft seksuele intimidatie, maar ook (het vermoeden van) pesten en (dreigen met) lichamelijk geweld.

Lees hier verder over de vertrouwenspersoon, de gredragscode voor begeleiders, de omgangsregels voor leden en de VOG.

  

Vertrouwenscontactpersoon
De Vertrouwenspersoon is binnen onze sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook. De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven. De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

De vertrouwenspersoon van HLC is bereikbaar op vertrouwenspersoonhlc@gmail.com.

Gedragscode voor begeleiders
Daarnaast sluiten wij ons als Sportclub HLC aan bij de gedragsregels die zijn opgesteld voor de georganiseerde sport. Deze regels maken deel uit van het tuchtreglement van de sportbond. Ze geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en de sporter.

De regels op een rij;

 • De begeleider zorg voor een veilige omgeving en sfeer.
 • De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan en dringt niet verder in het privé-leven van de sporter dan nodig.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksuele misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.
 • De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Omgangsregels voor leden
Ook verwachten wij van al onze leden én van de ouders van onze leden dat zij zich houden aan omgangsregels binnen de sport. Al onze leden ontvangen deze omgangsregels dan ook bij het lid worden van sportclub HLC.

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig en berokken de ander geen schade.
 • Ik maak geen ongepaste grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

Verklaring omtrent gedrag
Tenslotte vraagt sportclub HLC aan alle trainers, assistenten, vrijwilligers en bestuur van sportclub HLC een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Klik hier voor meer informatie over de Verklaring Omtrent Gedrag.

Organisatie Overzicht